PHP加密解密的类

分享一个php加密解密的类,在用户注册的时候发送邮件验证的时候估计会用的到的,代码如下。

 1. class SysCrypt{ 
 2.     private $crypt_key='http://www.phpernote.com';//密钥 
 3.     public function __construct($crypt_key){ 
 4.         $this->crypt_key=$crypt_key
 5.     } 
 6.     public function encrypt($txt){ 
 7.         srand((double)microtime()*1000000); 
 8.         $encrypt_key=md5(rand(0,32000)); 
 9.         $ctr=0; 
 10.         $tmp=''
 11.         for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){ 
 12.             $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr
 13.             $tmp.=$encrypt_key[$ctr].($txt[$i]^$encrypt_key[$ctr++]); 
 14.         } 
 15.         return base64_encode(self::__key($tmp,$this->crypt_key)); 
 16.     } 
 17.     public function decrypt($txt){ 
 18.         $txt=self::__key(base64_decode($txt),$this->crypt_key); 
 19.         $tmp=''
 20.         for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){ 
 21.             $md5=$txt[$i]; 
 22.             $tmp.=$txt[++$i]^$md5
 23.         } 
 24.         return $tmp
 25.     } 
 26.     private function __key($txt,$encrypt_key){ 
 27.         $encrypt_key=md5($encrypt_key); 
 28.         $ctr=0; 
 29.         $tmp=''
 30.         for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){ 
 31.             $ctr=$ctr==strlen($encrypt_key)?0:$ctr
 32.             $tmp.=$txt[$i]^$encrypt_key[$ctr++]; 
 33.         } 
 34.         return $tmp
 35.     } 
 36.     public function __destruct(){ 
 37.         $this->crypt_key=NULL; 
 38.     } 

该类使用方法:

 1. $sc=new SysCrypt('http://www.daimajiayuan.com'); 
 2. $text='yhm.1234@163.com'
 3. $test1=$sc->encrypt($text); 
 4. echo '原文:',$text
 5. echo '<br />'
 6. echo '密文:',$test1
 7. echo "<br/>"
 8. echo '解密:',$sc->decrypt($test1); 

输出结果类似:

 1. 原文:yhm.1234@163.com 
 2. 密文:VSQBZFRpVysCZFVlAWICYghKVGNQMwRkU31bZVFsV28
 3. 解密:yhm.1234@163.com 

转载请注明:代码家园 » PHP加密解密的类

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)