JS判断鼠标左右键点击-兼容ie、firefox、谷歌浏览器

使用 javascript 判断当前用户点击的是鼠标左键还是右键是很简单的,只需要给对象加上onmousedown事件,通过javascript的e.button值来进行判断

  1. document.onmousedown=judgeMouseButton; 
  2. function judgeMouseButton(e){ 
  3.     var e=window.event||e;//获取事件对象 
  4.     var value=e.button; 
  5.     if(value==2||value==3){ 
  6.         alert('点击的是鼠标右键'); 
  7.     }else
  8.         alert('点击的是鼠标左键'); 
  9.     } 

转载请注明:代码家园 » JS判断鼠标左右键点击-兼容ie、firefox、谷歌浏览器

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)