php 实例代码:各种排序的算法

<?php
//冒泡排序
function maopao_sort($demo){
$num = count($demo);
for($i=0;$i<$num;$i++){
for($j=$num-1;$j>$i;$j--){
if($demo[$j]<$demo[$j-1]){
$temp = $demo[$j];
$demo[$j]=$demo[$j-1];
$demo[$j-1]= $temp;
}
}
}
return $demo;
}

//插入排序
function charu_sort($demo){
$num = count($demo);
for($i=1;$i<$num;$i++){
$temp=$demo[$i];
$dqweizhi = $i-1;//记录当前位置
while(($dqweizhi>=0)&&($temp<$demo[$dqweizhi])){
$demo[$dqweizhi+1] = $demo[$dqweizhi];
$dqweizhi--;
}
$demo[$dqweizhi+1] = $temp;
}
return $demo;
}

//选择法排序
function select_sort($demo){
$num = count($demo);
for($i=0;$i<$num-1;$i++){
$temp=$demo[$i];
$dqweizhi=$i;
for($j=$i+1;$j<$num;$j++){
if($demo[$j]<$temp){
$temp=$demo[$j];
$dqweizhi=$j;
}
}
$demo[$dqweizhi]=$demo[$i];
$demo[$i]=$temp;
}
return $demo;
}

//快速排序
function quick_sort($demo)
{
$num = count($demo);
if($num<=1){
return $demo;
}
$key=$demo[0];
$left_array=array();
$right_array=array();
for($i=1;$i<$num;$i++){
if($demo[$i]<=$key){
$left_array[]=$demo[$i];
}else{
$right_array[]=$demo[$i];
}
}
$left_array =quick_sort($left_array);
$right_array=quick_sort($right_array);
return array_merge($left_array,array($key),$right_array);
}

$test = array('43','154','3','78','13','284','167','2','56','2234','121','57','345');
$sss = quick_sort($test);
var_dump($sss);
?>

转载请注明:代码家园 » php 实例代码:各种排序的算法

评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)